Regulamin korzystania z usług

Agencji Reklamowej TEKSTURA

1.Warunki ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług Agencji Reklamowej TEKSTURA Krzysztof Raźniak, prowadzonej przez Krzysztofa Raźniaka, z siedzibą ul. Zbrojna 7, 08-110 Siedlce (NIP: 821 255 18 55) – zwana w dalszej części regulaminu „Agencją”

1.2 Korzystanie z usług Agencji oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.

2. Warunki korzystania z usług Agencji

2.1 Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę pisemnego oświadczenia lub formę e-maila wyrażajcego wolę zamówienia danej usługi, bądź formę e-maila akceptującego zamówienie ustalone drogą ustną.

2.2 Klient zobowiązany jest do udostępnienia Agencji swoich danych osobowych, wymaganych do prawidłowego wystawienia dokumentu sprzedażowego.

2.3 Agencja zastrzega sobie prawo do możliwości wykorzystania przekazanych danych teleadresowych (adres, numer telefonu, email) w celach przesyłania materiałów reklamowych.

2.4 Agencja zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim, lecz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem w myśl ustawy o ochronie danych osobowych

2.5 Rezygnacja z usług Agencji po złożeniu formalnego zamówienia powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej bądź e-mail przed przesłaniem pierwszego projektu lub przed potwierdzeniem przez Agencję rozpoczęcia produkcji/druku. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z usług Agencji po otrzymaniu pierwszego projektu Klient obciążany jest kosztami 100% kwoty netto za projekt, a po rozpoczęciu produkcji/druku Klient obciążany jest kosztami w 100% kwoty netto za projekt i 80% kwoty netto zaakceptowanej oferty cenowej druku/produkcji.

3. Kalkulacja kosztów

3.1 Agencja wykonuje kalkulację kosztów całego zamówienia w oparciu o przekazane informacje, wytyczne, oczekiwania i pliki najszybciej jak jest to możliwe od otrzymania zapytania złożonego ustnie lub emailowo.

3.2 Kalkulacja zawiera ceny z wyszczególnienie każdej pozycji (w tym projektu/-ów graficznych) oraz przybliżony termin realizacji projektu oraz druku/produkcji/montażu

3.3 Podane w kalkulacji ceny są cenami NETTO, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

3.4 Kalkulacja ważna jest przez 14 dni od przesłania Klientowi.

3.5 Po akceptacji kalkulacji i złożeniu zamówienia przez Klienta Agencja zastrzega prawo do zmiany cen realizacji podanych w kalkulacji w przypadku gdy w trakcie realizacji wystąpią czynniki wpływające na podniesienie kosztów. Tymi czynnikami są:

– przekroczenie limitu poprawek projektu graficznego;

– potrzeba modyfikacji przesłanego przez Klienta projektu;

– skrócenie przez Klienta przybliżonego terminu realizacji podanego w kalkulacji (jeśli jest taka możliwość);

– niepoinformowanie Agencji o czynnikach utrudniających prawidłowe wykonanie zamówienia.

3.6 Po akceptacji kalkulacji i złożeniu zamówienia przez Klienta Agencja zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji podanych w kalkulacji w przypadku gdy w trakcie realizacji wystąpią czynniki wpływające na zmianę terminu. Tymi czynnikami są:

– wykonanie dodatkowych poprawek

– opóźnienia w dostarczeniu przez Klienta informacji bądź materiałów do projektu

– opóźnienia w druku, powstałe na skutek czynników zewnętrznych, niezależnych od Agencji

– opóźnienie w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne

– wystąpienie nieoczekiwanych czynników utrudniających terminowe wykonanie zamówienia

3.7 Kalkulacja cenowa projektu uwzględnia cesję praw autorskich do projektu z Agencji na Klienta, chyba że podczas dokonywania wyceny projektu Agencja poda inne warunki.

4. Zasady przygotowywania projektów graficznych

4.1 Jeśli kalkulacja nie zakłada inaczej to cena każdego projektu graficznego zawiera przedstawienie przez Agencję 3 różnych wersji projektu graficznego, a po wybraniu jednej wersji przez Klienta Agencja przedstawia 3 różne warianty kolorystyczne jednego wybranego projektu, dodatkowo cena uwzględnia dokonanie 3 poprawek do projektu.

4.2 Klient zobowiązany jest do zapoznania się z projektem przedłożonym mu przez Agencję pod kątem graficznym, merytoryczym, ortograficznym oraz interpunkcyjnym i wyrażeniu drogą mailową swojej akceptacji bądź braku akceptacji.

4.3 Wyrażenie akceptacji projektu przez Klienta równoznaczne jest z przystąpieniem do realizacji i od tego momentu Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji.

4.4 W przypadku braku akceptacji Agencja dokonuje poprawek projektu według wytycznych Klienta w dopuszczalnej ilości w cenie projektu. Jeśli po przekroczeniu dopuszczalnej ilości poprawek projekt pozostanie wciąż bez akceptacji Agencja ma prawo doliczyć dodatkowe koszty, adekwatne do nakładów poniesionych przez Agencję celem dokończenia projektu i uzyskania akceptacji Klienta.

4.5 W przypadku realizacji zamówienia z przesłanego przez Klienta projektu gdy nie jest on przygotowany pod druk/produkcję Agencja dolicza dodatkowe koszty, adekwatne do poniesionych nakładów.

4.6 Termin stworzenia/przygotowania projektu zależny jest od takich czynników jak: stopień skomplikowania, udostępnione materiały, ilość poprawek oraz szybkość odpowiedzi Klienta na przesyłane kolejne wersje projektu. Agencja zastrzega prawo do wydłużenia czasu realizacji projektu graficznego od podanego przy kalkulacji kosztów całego zamówienia w przypadku występowania niezależnych od Agencji czynników niekorzystnie wpływających na zachowanie terminowości.

5. Prawa autorskie

5.1 Agencja oświadcza, że wszelkie tworzone z zasobów własnych projekty, teksty i zdjęcia są unikalne, oryginalne i nie naruszają dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.

5.1 Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w przesłanych Agencji materiałach, zdjęciach, tekstach, plikach i informacjach, które następnie Agencja wykorzystać ma do stworzenia zamówionego projektu graficznego.

5.2 Agencja nie weryfikuje praw autorskich Klienta do posiadanych i przesłanych materiałów, jednakże w przypadku stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich Agencja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

5.3 Koszty zakupu praw autorskich do zdjęć z różnego rodzaju banków zdjęć (np. z serwisu fotolia.com) i od osób prywatnych ponosi klient, chyba że kalkulacja zakłada inaczej.

5.4 Do momentu całkowitej zapłaty za zamówienie, zgodnie z wystawioną fakturą VAT, prawa autorskie do projektów, wykonanych zdjęć i tekstów należą do Agencji. Z momentem uiszczenia całkowitej zapłaty za zamówienie prawa autorskie przechodzą na Klienta.

6. Zasady przygotowywania projektów stron internetowych

6.1 Agencja oświadcza, że dla wszystkich tworzonych stron internetowych stosowane są najlepsze znane Agencji środki zapobiegawcze i ochronne przed działaniami hakerskimi. Jednocześnie Agencja nie ponosi odpowiedzialności jeśli takie ataki nastąpią i spowodują szkody materialne lub wizerunkowe u Klienta.

6.2 Jeśli kalkulacja cenowa nie zakłada inaczej to odpowiedzialność za aktualizację oprogramowania i wtyczek leży po stronie Klienta. Tym samym Agencja nie ponosi odpowiedzialności za szkody na stronie internetowej powstałe na skutek braku aktualizacji.

6.3 Agencja nie ponosi odpowiedzialności za powstałe po skończeniu zlecenia szkody na stronie powstałe na skutek ingerencji Klienta bądź osób trzecich.

7. Reklamacje

7.1 Reklamację złożyć można pisemnie na adres: ul. Zbrojna 7, 08-110 Siedlce, bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@agencjatekstura.pl z dokładnym opisem, datą nabycia oraz datą wystąpienia niezgodności.

7.2 Agencja rozpatruje reklamację w możliwie najszybszym terminie, jednakże czas rozpatrzenia może wydłużyć się do 21 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji.

7.3 Kolory wyświetlane na monitorze komputera mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to z specyfiki wyświetlania na różnych ekranach – nie stanowi to podstawy do złożenia reklamacji.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Złożenie zamówienia w Agencji oznacza akceptację niniejszego regulaminu i warunków reklamacji.

8.2 W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

8.3 W sprawach spornych Agencja stara się działać na korzyść klienta i rozwiązywać problemy polubownie.

8.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2016.